Asmens duomenų tvarkymas
V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabinetas,
į/k 186491042,
tel 852592129,
info@mostiskiussc.lt

tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Sveikatos priežiūros ir diagnostikos įstaigų asociacijos DIGA asmens duomenų tvarkymo diagnostikos ir gydymo įstaigose elgesio kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Įstaiga tvarko duomenų subjekto (paciento, darbuotojo), asmens besikreipiančio į įstaigą asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1) jo sutikimu; 2) kai tvarkyti asmens duomenis įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai; 3) vykdant (įstaigos veiklos nuostatuose) nurodytas funkcijas; 4) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl įstaigos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas
Duomenų subjektas turi šias teises:
– Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
– Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
– Atšaukti savo sutikimą;
– Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
– Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 17 straipsnio 1 dalyje.
– Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
– Teisę į duomenų perkeliamumą;
– Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
– Pateikti skundą priežiūros institucijai.

Reglamentas 2016/679 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Elgesio kodeksas – https://www.diga.lt/dokumentai-ir-informacija/

Klinikos direktoriaus patvirtinti dokumentai, formos pildymui – klinikos interneto svetainėje